Wet kinderopvang

Wet kinderopvang

Vanaf 1 januari 2018 geldt er andere wetgeving in de kinderopvang voor dagopvang en BSO. Die nieuwe wet heet:

IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang)

Hoe regelt IKK de kwaliteit?

In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kindercentrum te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk kindercentrum is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en de prijs.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. Kindercentra die aan alle eisen voldoen, worden in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. U hebt alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kindercentrum waarvan u gebruikt maakt bij het LRK is geregistreerd. Ook uw werkgever kan om een bewijs van registratie vragen.